Háztűz-őrző Nők és Anyák Egyesülete | 2890 Tata, Bacsó Béla u. 66/1 | 06 20 420 0401 | http://www.haztuzorzo.hu | haztuzorzo@haztuzorzo.hu | adósz.: 18615496-1-11 | nyomtatta: Vendg


    Babapakk   


 Csatlakozz hozzánk
a Facebookon!   

 

 
 

Közhasznúsági jelentés 2011. évről

 

Háztűz-őrző Nők és Anyák Egyesületének
közhasznúsági jelentése 2011. évről1. Az Egyesület adatai :

Az egyesület neve: Háztűz-őrző Nők és Anyák Egyesülete
Az egyesület közhasznú fokozata: kiemelkedően közhasznú
Az egyesület székhelye: 2890 Tata Veres Péter u.2.
Az egyesület telephelye: 2890 Tata Bacsó Béla u.66/1.
Az egyesület levélcíme: 2890 Tata Veres Péter u.2.
Az egyesület telefon száma: 06 34 / 479-347 06 20 586 8278
Az egyesület honlapja: http://www.haztuzorzo.hu
Az egyesület bírósági végzés száma: 60072/2005/5
Az egyesület adószáma: 18615496-1-11


Közhasznú tevékenységi körei:

Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontja értelmében:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, (26. § c.) 1.)
- szociális tevékenység, családsegítés, (26. § c.) 2.)
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, (26. § c.) 4.)
- kulturális tevékenység, (26. § c.) 5.
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, (26. § c.) 11.)


Az Egyesület az alábbi kiemelkedően közhasznú tevékenységeket, az 1997. évi XXXI. törvény 162. § i.) és e.) pontjainak értelmében a gyermekek napközbeni ellátását végzi:
- családi napközi (1-4 éves korú gyermekek számára)

2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ:

Az egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
előírásoknak megfelelve közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított össze.

18615496-9133-529-11
Statisztikai számjel

60072/2005/5
Nyilvántartási szám

HÁZTŰZ-ŐRZŐ NŐK ÉS ANYÁK EGYESÜLETE
Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

adatok eFt-ban
Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
szám 2010.12.31 2011.12.31
1 A. Befektetett eszközök 2.522 2.234
2 I. Immateriális javak
3 II. Tárgyi eszközök 2.522 2.234
4 III. Befektetett pénzügyi eszközök
5 B. Forgóeszközök 4.031 3.411
6 I. Készletek
7 II. Követelések 53 51
8 III. Értékpapírok
9 IV. Pénzeszközök 3.978 3.360
10 C. Aktív időbeli elhatárolások 131

11 Eszközök (aktívák) összesen 6.684 5.645


12 D. Saját tőke 6.060 5.162
13 I. Jegyzett tőke
14 II. Tőkeváltozás 5.907 6.030
15 III. Lekötött tartalék
16 IV. Értékelési tartalék
17 V. Tárgy évi eredmény alaptevékenységből 31 100
18 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 92 -968
20 E. Céltartalékok
21 F. kötelezettségek 592 412
22 I. Hátrasorolt kötelezettségek
23 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
24 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 592 412
25 G. Passzív időbeli elhatárolások 62 71

26 Források (passzívák) összesen 6.684 5.64518615496-9133-529-11
Statisztikai számjel

60072/2005/5
Nyilvántartási szám

HÁZTŰZ-ŐRZŐ NŐK ÉS ANYÁK EGYESÜLETE
Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "A" Eredménykimutatása (összköltség eljárással)

adatok eFt-ban
Tétel- A tétel megnevezése Előzőév Tárgyév
szám 2010. 2011.
A Összes közhasznú tevékenység bevétele 12.725 8.718
1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás 6.279 3.452
a) alapítótól
b) központi költségvetésből 2.486 2.401
c) helyi önkormányzattól 2.100
d) egyéb, ebből 1%: 587 eFt 1.693 1.051
2 Pályázati úton elnyert támogatás 100
3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 6.276 5.179
4 Tagdíjból származó bevétel 63 78
5 Egyéb bevétel 7 9

B Vállalkozási tevékenység bevétele 93 100

C ÖSSZES BEVÉTEL 12.818 8.818

D Közhasznú tevékenység ráfordításai 12.694 9.686
7 Anyagjellegű ráfordítások 4.003 3.199
8 Személyi jellegű ráfordítások 8.296 5.460
9 Értékcsökkenési leírás 393 387
10 Egyéb ráfordítások 2 11
11 Pénzügyi műveletek ráfordításai
12 Rendkívüli ráfordítások 629

E Vállalkozási tevékenység ráfordításai

F ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 12.694 9.686

G Adózás előtti vállalkozási eredmény 93 100
H Adófizetési kötelezettség

I TÁRGYÉVI VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY 93 100

J TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY 31 -968
Tájékoztató adatok
A Személyi jellegű ráfordítások 8.296 5.460
1 Bérköltségek 5.847 4.266
ebből: - megbízási díjak
- tiszteltdíjak
2 Személyi jellegű ráfordítások 915 410
3 Bérjárulékok 1.534 784
B A szervezet által nyújtott támogatások 0 0
C Továbbutalási céllal kapott támogatás 0 0
D Továbbutalt támogatás 0 0


3. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA:


Tárgyévben egyesületünk 2.987.150 Ft állami támogatást kapott.
A 2011.évi 1% felajánlások összege:586.526 Ft, melyet az egyesület rászoruló családok támogatására és fogyatékos gyermekek fejlesztésére fordít.
MÁK normatív támogatás 1.196.624 Ft a családi napközi működési költségeit fedezi.
Egyéb támogatás 741.000 Ft, melyet működési költségekre használtunk fel.
Pályázati úton nyert támogatás 463.000 Ft, melyet működési kiadásokra, szervezetfejlesztésre fordítottuk.


4. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Tételek Összeg (eFt)
Nyitó adatok:
Bank nyitó egyenleg 3.652
Pénztár nyitó egyenleg 326
1. Összesen 3.978

Közhasznú tevékenység bevételei:
Adományok alapítóktól 0
Központi költségvetésből 2.401
Helyi önkormányzattól 0
Adományok egyéb szervezetektől 1.051
Pályázati úton nyert 0
Közhasznú tev. szárm. bevétel 5.179
Tagdíjból származó bevétel 78
Egyéb bevételek 9
2. Összesen 8.718

Kiadásai (értékcsökkenési leírás nélkül)
Anyagjellegű ráfordítások 3.199
Anyagköltség 463
Igénybe vett szolgáltatások 2.668
Közvetített szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások 67
Személyi jellegű ráfordítások 5.460
Bérköltség 4.266
Személyi jell. egyéb kifizetések 410
Bérjárulékok 784
Egyéb költségek, ráfordítások 629
Egyéb ráfordítások 629
3. Összesen 9.288


4. Vállalkozási tevékenység eredménye 100

Mérlegtételek változása
Tőkebefizetés 0
Tárgyi eszközök beszerzése -99
Kötelezettségek változása -180
Passzív időbeli elhatár. változása -9
Vevőkövetelés változása 0
Forgóeszközök változása (vevő és pénzeszköz nélkül) -2
Aktív időbeli elhatárolás változása 131
5. Összesen -148

Egyenleg (1+2-3+4+5) 3.360

Záró adatok
Bank záró egyenleg 3.326
Pénztár záró egyenleg 34
3.3605. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA:
Közhasznú tevékenységeink bevételeit: 5.179 e Ft-ot, a Háztűzőrző Családi Napközi
és cél szerinti tevékenységeink ellátására fordítottunk.


6. TÁMOGATÁSOK MEGOSZLÁSA eFt-ban

Adományok alapítóktól 0
MÁK normatív támogatás 1.197
Munkaügyi központ támogatása 741
Helyi önkormányzat támogatása 0
Adományok magánszemélyektől, cégektől 465

Adományok külföldről 0
SZJA 1 °% adományok 586
NCA Pályázati úton nyert támogatás 463
Ingyenesen nyújtott szolgáltatás/adomány 0
Összesen: 3.4527. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE:
Az egyesület vezető tisztségviselői 2011-ben nem részesültek juttatásban.
8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ:
Az Egyesület 2005 . december 07.-én a Pk.60.072/2005/5. számú bírósági végzés alapján a kiemelkedően közhasznú minősítést kapott.
Kiemelkedően közhasznú tevékenységünk a Családi Napközi, mely 7 fővel működik. A napközbeni ellátást 1,5 – 4 éves korú gyermekek veszik igénybe, ezzel segítséget nyújtunk Tata és Kistérségeiben élő a családok számára, kiskorú gyermekeik napközbeni elhelyezésére. Eredményes működésünkkel állami feladatot látunk el.
Közhasznú tevékenységeink teljesítését, Háztűzőrző Központunk programjai és városi rendezvényeink szolgálják.
Központunkban gazdag várandós és kisgyermekes programjainkkal várjuk az érdeklődőket.
Rendezvényeink
Háztűzőrző Napok rendezvénysorozat, melyen a nőknek, várandósoknak, kismamáknak, anyáknak, családoknak kínálunk igényes, sokrétű programokat.
Háztüzes Bababörzén a kisgyermekes családokat segítjük, használt gyermekruha eladás-vétellel, babaruhát gyűjtünk a szegény családok számára.
Babahordozós napon a város utcáin kismamáink bemutatkoztak gyermekeikkel babahordozó eszközeiket használva.
Városunkban egyesületünk szociális és kulturális tevékenységei, egyedülálló, hiánypótló feladatokat látnak el.
.Tata, 2012. március.17. ……………………………………
Varga Zsuzsanna elnök

Záradék:
E közhasznúsági jelentést a Háztűz-Őrző Nők és Anyák Egyesületének közgyűlése 2012. március 20-i ülésen elfogadta

A Weboldal grafikai tervezése, szerkesztése az NCA támogatásával készült.
Warning: include_once(): open_basedir restriction in effect. File(/home/ideart/seo/ugyfeloldal_fejlesztolink.txt) is not within the allowed path(s): (/opt/www/sites/www.haztuzorzo.hu:/tmp:/var/lib/php5:/opt/www/data/www.haztuzorzo.hu) in /opt/www/sites/www.haztuzorzo.hu/program/+terulet_lablec.php on line 14 Call Stack: 0.0016 643744 1. {main}() /opt/www/sites/www.haztuzorzo.hu/program/mod_aloldal_2/alo_kiiras.php:0 0.0485 811448 2. include_once('/opt/www/sites/www.haztuzorzo.hu/program/+terulet_lablec.php') /opt/www/sites/www.haztuzorzo.hu/program/mod_aloldal_2/alo_kiiras.php:145 Warning: include_once(/home/ideart/seo/ugyfeloldal_fejlesztolink.txt): failed to open stream: Operation not permitted in /opt/www/sites/www.haztuzorzo.hu/program/+terulet_lablec.php on line 14 Call Stack: 0.0016 643744 1. {main}() /opt/www/sites/www.haztuzorzo.hu/program/mod_aloldal_2/alo_kiiras.php:0 0.0485 811448 2. include_once('/opt/www/sites/www.haztuzorzo.hu/program/+terulet_lablec.php') /opt/www/sites/www.haztuzorzo.hu/program/mod_aloldal_2/alo_kiiras.php:145 Warning: include_once(): Failed opening '/home/ideart/seo/ugyfeloldal_fejlesztolink.txt' for inclusion (include_path='.') in /opt/www/sites/www.haztuzorzo.hu/program/+terulet_lablec.php on line 14 Call Stack: 0.0016 643744 1. {main}() /opt/www/sites/www.haztuzorzo.hu/program/mod_aloldal_2/alo_kiiras.php:0 0.0485 811448 2. include_once('/opt/www/sites/www.haztuzorzo.hu/program/+terulet_lablec.php') /opt/www/sites/www.haztuzorzo.hu/program/mod_aloldal_2/alo_kiiras.php:145